top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Majowe posiedzenie Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”

Updated: Jun 1, 2018

29 maja 2018 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Komitetu Budowy Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”.


Kryształowa statuetka Pomnika

Spotkanie otworzył, witając jednocześnie przybyłych gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału SSLW RP. Przewodniczył zebraniu przewodniczący Komitetu, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Gen. Roman Harmoza przedstawił informację o realizacji zadań wynikających z posiedzenia KBP w dniu 9.04.2018 r.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Architekt - twórca projektu - p. Piotr Kudelski przedstawił szczegóły wykonywanych prac. Następnie skarbnik przedstawił stan funduszy. Zarówno tych, które już spożytkowano, jak i prognozy finansowe.

Należy odnotować, że po blisko dwóch latach zdążamy do szczęśliwego zakończenia projektu. Fundusze napływają zgodnie z deklaracjami strategicznych partnerów, a i darczyńcy indywidualni nie próżnują...

Przedstawiono projekt wniosku do Prezydenta RP o objęcie patronatem uroczystości i osobiste odsłonięcie pomnika. Projekt uzyskał akceptację członków Komitetu i został skierowany do realizacji. Niewątpliwie udział Prezydenta RP w uroczystości podniósłby rangę naszego przedsięwzięcia.

Ponieważ odsłonięcie odbędzie się już za trzy miesiące, przeto i działania Komitetu są coraz bardziej szczegółowe i precyzyjne.

W toku dyskusji zastanawiano się nad przebiegiem ceremonii. Postanowiono, że ostateczny kształt ceremonii musi być uzgodniony z władzami wojskowymi, a następnie doprecyzowany.

Pan architekt Kudelski przedstawił prototyp kryształowej statuetki pomnika, która będzie wręczana najbardziej zasłużonym donatorom. Wykonanych będzie 100 sztuk. Zatwierdzono kształt i treść tabliczek umieszczanych na pudełkach z medalem okolicznościowym, którym nagrodzeni zostaną szczególnie hojni darczyńcy oraz osoby zasłużone w budowie Pomnika.

W wyniku ożywionej dyskusji ustalono również ostateczny zapis na tablicy pamiątkowej umieszczonej z tyłu pomnika, a która stanowić będzie swoistą jego metrykę.

Dzięki uprzejmości autora projektu, zamieszczam zdjęcie pomnika, na którym budowniczowie kończą montaż granitowych płyt „pasa startowego” z umieszczonymi logami.

Ponieważ funduszy nigdy za wiele, przeto ponawiam apel do wszystkich, którym lotnictwo polskie leży na sercu. Dołóżcie swoją cegiełkę i wesprzyjcie budowę tego jedynego w swoim rodzaju dzieła poświęconego wszystkim lotnikom.

Leszek Mańkowski

Prezes RSL AP

Członek KBP


KOMITET BUDOWY POMNIKA

40 2030 0045 1110 0000 0429 0180

tytuł wpłaty – budowa Pomnika

Prace kamieniarskie przy pomniku juz sie kończą, zgodnie z planem


54 views0 comments

Comments


bottom of page