top of page

 

 


                                                              REGULAMIN
                                                      (zasady przyznawania)

                                     HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA im. DEDALA

1. Honorowe Wyróżnienie im. Dedala, jest formą uznania dla osób zasłużonych na polu kształcenia i wychowania kadr lotniczych. Przyznawana jest przez Radę Seniorów Lotnictwa, a patronat nad Wyróżnieniem sprawuje Aeroklub Polski.
2. Kryterium przyznawania Honorowego Wyróżnienia im. Dedala stanowią:
- działania szkoleniowo-trenerskie, które wpłynęły wybitnie na polskie osiągnięcia w
dowolnej dziedzinie lotnictwa lub dyscyplinie sportów lotniczych w ciągu bieżącego lub poprzedzającego roku,
- całokształt działalności szkoleniowo-trenerskiej w dowolnej dziedzinie lotnictwa lub sportów
lotniczych w kraju i/lub za granicą,
- działalność wychowawczo-dydaktyczna ukierunkowana na kształcenie kadr dla lotnictwa.
3. Honorowe wyróżnienie im. Dedala ma postać bryły prostopadłościennej, wykonanej z granitu lub marmuru ze stosowną okolicznościową plakietką, na szczycie której znajduje się stylizowany odlew kuli ziemskiej z sylwetką lotniczego sokoła (gapy) i napisem „DEDALOM”. Plakietka zawiera imię i nazwisko wyróżnionego oraz numer wyróżnienia.
4. Honorowe Wyróżnienie im. Dedala jest przyznawane tylko osobom żyjącym, które były lub są instruktorami lotniczymi. W ciągu roku przyznawane są dwa wyróżnienia, z możliwością zwiększenia w sytuacjach szczególnych do trzech.
5. Decyzja o osobie, której ma być przyznane Wyróżnienie Honorowe im. Dedala jest podejmowana przez Kapitułę Wyróżnienia po rozpatrzeniu wniosków (z uzasadnieniem) skierowanych do niej przez: Aerokluby, Kluby Seniorów Lotnictwa, inne stowarzyszenia lotnicze, media lub osoby fizyczne. Kandydatów może zgłosić też sama kapituła.
Termin nieprzekraczalny nadsyłania kandydatur określa się na ostatni dzień czerwca.
Każdy z uprawnionych wnioskodawców może zgłosić jedną kandydaturę w roku. Jako załącznik do wniosku należy dołączyć zobowiązanie do uiszczenia opłaty za wykonanie wyróżnienia.
6. W skład Kapituły Honorowego Wyróżnienia im. Dedala wchodzą: jako przewodniczący (z urzędu) Prezes Rady Seniorów Lotnictwa (RSL), a jako członkowie, osoby z Prezydium RSL, osoby wskazane przez RSL, o uznanym autorytecie w środowisku lotniczym, oraz laureaci Wyróżnienia. Sekretarz Kapituły jest wybierany.
7. Decyzja w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia im. Dedala jest podejmowana przez kapitułę w składzie minimum pięciu osób, zwyczajną większością głosów. Dopuszcza się głosowanie korespondencyjne z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
O swojej decyzji Kapituła informuje zainteresowanych wnioskodawców najpóźniej do
ostatniego dnia lipca.
Wnioskodawca po zakwalifikowaniu swojego kandydata jest obowiązany do bezzwłocznego
wpłacenia kwoty umożliwiającej wykonanie Wyróżnienia. Do czasu podania innej wartości kwota ta wynosi 1000 zł, płatne na konto Krakowskiego KSL. (Numer konta znajduje się na stronie KKSL)
8. Rejestr przyznanych Honorowych Wyróżnień im. Dedala jest prowadzony przez Sekretarza Kapituły i publikowany z zakładce Dedal na stronie internetowej Rady Seniorów Lotnictwa: www.rslap.org
Aktualizacji dokonano 28.04.2021r.


Kapituła Wyróżnienia Honorowego im. Dedala:

Przewodniczący                            Leszek Mańkowski
Sekretarz                                       Stanisław Błasiak
Członkowie                                    Marian Banasiuk
                                                       Nikodem Buchowiecki
                                                       Maksymiliana Czmiel-Paszyc
                                                       Barbara Grześkowiak-Bocian
                                                       Tadeusz Kaczmarek
                                                       Mieczysław Kozdra
                                                       Henryk Kucharski
                                                      Jan Kujawa
                                                      Edward Ligocki
                                                     Jerzy Madler
                                                     Stefan Makne
                                                     Stanisław Maksymowicz
                                                     Dominik Orczykowski
                                                     Andrzej Ossowski
                                                     Sadomir Smoliński
                                                     Zbigniew Starosz
                                                     Elżbieta Urbanowicz
                                                     Ryszard Witkowski
                                                     Robert Stefan Rowiński
                                                     Lidia Pazio
                                                     Sławomir Pomietlak
                                                     Karol Gawora
                                                     Zdzisław Przyjemski
                                                     Edmund Mikołajczyk
                                                     Andrzej Pazio
                                                     Janusz Stachowicz
                                                     Wiesław Dziedzio - nr 25
                                                     Tadeusz Gowkielewicz nr 26
                                                     Rudolf Kopernok 27
                                                     Herbert Majnusz 28
                                                     Tadeusz Lewicki 29
                                                     Aleksander Kujawski 30
                                                    Stanisław Ziębiec 31
                                                    Krystyna Mańkowska
                                                    i Leszek Mańkowski 32
                                                   Jan Isielenis 33 

bottom of page