top of page
  • Writer's pictureLeszek Mańkowski

Obchody 50lecia Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa

W piątek, 16 września 2022 roku, punktualnie o godzinie 12 w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5 rozpoczęły się obchody 50lecia Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Przemawia prezes - Andrzej Amerski

Na uroczystości przybyli: Adam Wieczorek – Wiceprezydent m. Łodzi, Marcin Gołaszewki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Ks. płk Wiesław Żydel – Zastępca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, przedstawiciele Dowódcy 32. BLT Łask z panem ppłk. Arkadiuszem Czarneckim na czele, major Piotr Kręglicki – Zastępca Dowódcy Eskadry 31. BLT Poznań – Krzesiny, Anna Midera – Prezes Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi, Izabela Konopińska – Prezes Zarządu „Bartolini Air”, Barbara Grześkowiak-Bocian – Prezes Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz Wiceprezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, Jan Urbaniak – Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Michalski – Prezes Aeroklubu Łódzkiego, Zbigniew Masłowski – Dyrektor Aeroklubu Łódzkiego, Andrzej Szymczak – Vice-Prezes Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa, Wiktor Wyszywacz – członek Zarządu Aeroklubu Polskiego, Tadeusz Kaczor – Honorowy Konsul Generalny Węgier w Łodzi, Mateusz Walasek – Radny m. Łodzi, Mikołaj Neumann – przedstawiciel Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”, Piotr Kuropatwa – Wójt gminy Wartkowice, Jarosław Krajewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.7 im. Orląt Lwowskich, Małgorzata Karolczak – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego, członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz sympatycy naszego Klubu. Po wprowadzeniu na estradę Sztandaru ŁKSL przez poczet sztandarowy zebrani goście wysłuchali Hymn Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, po którym prowadzący uroczystości państwo: Małgorzata Zbicińska oraz Marcel Szytenchelm przywitali przybyłych na obchody gości.

Po powitaniu gości, jako pierwszy głos zabrał pan Adam Wieczorek – Wiceprezydent m. Łodzi, któremu miejsca przy mikrofonie ustąpił Prezes ŁKSL jako gospodarz jubileuszu. Pan Wiceprezydent w przemówieniu podziękował seniorom za dbanie o lotniczą historię Łodzi, miejsca pamięci związanej z lotnikami i lotnictwem oraz krzewinie wiedzy wśród młodzieży na temat lotnictwa i ludzi z nim związanych, życząc nam dalszych sukcesów na tym polu. Następnie głos zabrał Prezes ŁKSL – Andrzej Amerski, który przybliżył zebranym historię i osiągnięcia członków Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa na przestrzeni 50ciu lat istnienia: „… - Szanowni Goście, Koleżanki, Koledzy, Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa 50-siąt lat ukończył w ubiegłym roku. Jednak ze względu na obostrzenia pandemiczne nie mogliśmy wtedy godnie uczcić tej rocznicy. Taka możliwość zaistniała w tym roku, dlatego pozwólcie Państwo, że czcząc ten jakże szczególny czas naszego Klubu pozwolę sobie na przypomnienie najważniejszych wydarzeń, które zaistniały w czasie tych pięćdziesięciu lat.

Obecnie ŁKSL liczy 40 członków czynnych oraz ośmiu członków honorowych. Reaktywacja Aeroklubu Łódzkiego i ponowne przejęcie przezeń lotniska Lublinek było bodźcem dla rzeszy "starszych lotników", którzy zaczęli się organizować przy AŁ, rozpoczynając jednocześnie energiczną w nim działalność. W tej formie odbyło się kilka spotkań na przestrzeni dziesięciu lat. Jednak dla aktywnie działających seniorów było to za mało. Z tego też powodu najbardziej prężni członkowie-seniorzy zwołali inauguracyjne zebranie założycielskie, którego celem było powołanie do życia Klubu Seniorów Lotnictwa przy AŁ. Zebranie takie odbyło się 27 marca 1971 r. w ówczesnej siedzibie Zarządu AŁ, przy ul. Piotrkowskiej 262. Przewodniczył mu Prezes Rady Seniorów Lotnictwa A.P.R.L. inż. Czesław Szczeciński, który odczytał listę zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Radę Seniorów Lotnictwa łódzkich członków. Uczestnicy zebrania wyłonili Zarząd Klubu w składzie:

  • Prezes - Franciszek Przybylski,

  • Wiceprezes - Ryszard Szulc,

  • Sekretarz - Wojciech Matz,

  • Skarbnik - Zygmunt Dziedzic,

sankcjonując tym samym powstanie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Łódzkim jako 12. Regionalnego Klubu Seniorów Lotnictwa w Polsce. Można śmiało stwierdzić, iż od tego momentu łódzcy seniorzy otrzymali potężny oręż w postaci możliwości zrzeszania się i działania na rzecz lotnictwa pod egidą AŁ jako jego Sekcja.

Jednak idea zrzeszania się seniorów lotnictwa narodziła się prawie 20 lat wcześniej, kiedy to w roku 1956, w wyniku przemian politycznych w kraju, został reaktywowany Aeroklub Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Owocem tego była inicjatywa powszechnie znanego działacza lotniczego - Romualda Flacha, organizowania Klubów Seniorów Lotnictwa przy APRL. W rezultacie 12 listopada 1957 roku zorganizowane zostało w Warszawie pierwsze zebranie seniorów lotnictwa polskiego, któremu przewodniczył sekretarz generalny Aeroklubu. W tajnym głosowaniu wybrano władze klubowe:

  • Prezes - Mieczysław Pietraszek,

  • Wiceprezes - Ryszard Bartel,

  • Sekretarz - Franciszek Janik,

  • Skarbnik - Zbigniew Berzyński,

  • Gospodarz Klubu - Roman Flach.

Z uwagi na to, że uczestnikami zebrania byli przedstawiciele z różnych regionów Polski, podjęto jednomyślnie uchwałę o nadaniu stowarzyszeniu nazwy:

OGÓLNOKRAJOWY KLUB SENIORÓW LOTNICTWA.

Łódź reprezentowali na w/w zebraniu koledzy: instruktor pilot Jan Andrzejewski, por. rez. pil. Marian Dębiński i technik lotniczy Edward Szydłowski. Z roku na rok w poszczególnych miastach Polski zaczęły zawiązywać się kluby regionalne. Drogą organizacyjnej ewolucji, pionierski - Ogólnokrajowy Klub Seniorów Lotnictwa w Warszawie przekształcił się w Klub Stołeczny, a w ślad za nim kluby regionalne przyjęły nazwy swoich miast. Taki bieg spraw wymusił powołanie jednostki zrzeszającej kluby regionalne pod egidą APRL. Na czele powołanej Krajowej Rady Seniorów Lotnictwa stanął inż. Czesław Szczeciński.

W roku 1958 w Łodzi Jerzy Rajpold i Edward Haniszewski przy poparciu kierownika Portu Lotniczego na Lublinku - Wojciecha Matza, zebrali 10 osobową grupę inicjatywną, z której w późniejszym czasie powstało nasze stowarzyszenie. Takie były początki seniorskiej lotniczej działalności. Pierwszym godłem Klubu była lotnicza szachownica z sylwetką samolotu w linii przekątnej. Do 1977 roku Klub mieścił się w Międzyzakładowym Domu Kultury przy Piotrkowskiej 262 a później w Garnizonowym Klubie Oficerskim przy ul. Tuwima. Na początku lat 90-tych Klub przeniósł się do Dzielnicowego Domu Kultury Łódź-Górna przy ul. Siedleckiej.

Głównym celem Sekcji, w początkowym okresie działalności, było łączenie tego, co nowe w lotnictwie z tradycjami. Członkowie czynnie wspierali rodzimy Aeroklub w bieżących działaniach, uwzględniając przede wszystkim pamięć o historii lotnictwa, zwłaszcza tej związanej z Ziemią Łódzką:

- objęli patronatem pomnik usytuowany na łódzkim lotnisku upamiętniający poległych w czasie II Wojny Światowej lotników związanych z Aeroklubem Łódzkim,

- nawiązali ścisły kontakt z Wartą, rodzinnym miastem płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego,

- najwięcej jednak pracy włożył Klub w upamiętnienie miejsca, w którym lotnicy III/VI Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskiego bronili Łodzi we wrześniu 1939 roku. W dniu 28 kwietnia 1986 r., z inicjatywy działaczy Klubu odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Rolniczych w Ksawerowie – Widzewie imienia mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego – dowódcy 161. Eskadry III/VI Dywizjonu,

- na wniosek naszego Klubu władze miasta zaaprobowały przemianowanie Ronda Titowa na Rondo Lotników Lwowskich.

Takie były początki działalności naszego Klubu.

Z upływem czasu i wobec zmian, jakie zachodziły w Statucie Aeroklubu Polskiego, które m.in. pozbawiały Seniorów Lotnictwa pełnych praw członkowskich, Klub wyłączył się z Aeroklubu Łódzkiego tworząc własne Stowarzyszenie z pełną osobowością prawną.

24 października 1994 roku Sąd Wojewódzki w Łodzi zarejestrował Klub pod nazwą Stowarzyszenie - Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa z odznaką w I Wydziale Cywilnym z wpisem do Rejestru Stowarzyszeń w dziale „A” pod pozycją 669. Tym samym uzyskaliśmy osobowość prawną z własnym statutem organizacyjnym.

W 1996 roku w 25-lecie ŁKSL, z inicjatywy Eugeniusza Pokory, ufundowany został sztandar Stowarzyszenia. Podczas uroczystości pod pomnikiem poległych lotników w czasie II w.ś. na Lublinku Rodzice Chrzestni Sztandaru: Krystyna Pokora i Antoni Falukiewicz wręczyli go Zygmuntowi Urbańskiemu – Prezesowi ŁKSL. Od tej chwili nasz sztandar uświetnia okolicznościowe uroczystości.

W czasie 50 lat działalności Stowarzyszenia Prezesami Zarządu byli:

1) Franciszek Przybylski 1971 – 1987,

2) Władysław Dziuda 1987 – 1994,

3) Eugeniusz Pokora 1994 – 1996,

4) Zygmunt Urbański 1996 – 2002,

5) Alojzy Górny 2002 – 2015,

6) Jerzy Orłowski 2015 – 2016,

7) Kazimierz Olszewski 2016 – 2018,

8) Andrzej Amerski od 2018.

Nie mamy czasu by wymienić wszystkich członków Zarządów, ale wszystkim, którzy działali i działają w nim należą się gorące podziękowania za wkład i poświęcenie z jakim wypełniali i wypełniają swoje obowiązki wynikające z pełnionych funkcji dla dobra naszego Stowarzyszenia.

Ważniejsze wydarzenia, których inicjatorami byli członkowie Stowarzyszenia w okresie 50-letniej działalności:

a) Tablice pamiątkowe:

- ufundowanie tablicy poświęconej wielkiemu pionierowi kosmonautyki Aremu Sternfeldowi, który mieszkając w Łodzi w latach 1932-33 gdzie opracował rękopis swojego najsłynniejszego dzieła pt.: „Wstęp do kosmonautyki” (30.06.1984),

- ufundowana z inicjatywy Zygmunta Urbańskiego, na cześć chorążego Herberta Browna – członka załogi Liberatora B-24 zmarłego w Łodzi po zestrzeleniu jego samolotu nad walczącą Warszawą w 1944 r. (29. 11. 2000r),

- upamiętniająca Lotnicze Warsztaty Doświadczalne, w których powstawały pierwsze prototypy polskich powojennych samolotów konstrukcji inż. T. Sołtyka, (listopad 2003),

- upamiętniającą pilotów walczących w regionie łódzkim w czasie II wojny światowej – tablica została wyeksponowana na Cmentarzu Wojskowym na Dołach w Łodzi (22. 10. 2005),

- ufundowana przez członka ŁKSL Macieja Gałamona tablica wg projektu Piotra Gawłowskiego, poświęcona gen. pilotowi Stanisławowi Skalskiemu, która została umieszczona na ścianie domu w Warszawie, w którym mieszkał największy polski pilot II Wojny Światowej (19. 11. 2005),

- upamiętniającą Dowódcę Sił Powietrznych gen. pil. Andrzeja Błasika, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a był wychowankiem Aeroklubu Łódzkiego, gdzie szkolił się na LPW II. Inicjatywa wspólna z Klubem Lotniczym „Na Prostej” (15.12.2012.),

- współudział, inicjatywa radnego m. Łódź Mateusza Walaska, przy czynnym wsparciu ŁKSL, nadania imienia chorążego pilota Henryka Pietrzaka Rondu przy ulicy Pabianickiej - supermarket „Port Łódź” (05.10.2017),

- pomnik z tablicą poświęconą lotnikom III/VI Dywizjonu Myśliwskiego „Lwowskiego”, którzy w pierwszych dniach września 1939 roku bronili z powietrza dostępu do Łodzi (05.09.2019).

b) Uroczystości:

- kwiecień 2003 r. odbyło się spotkanie członków Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa z gen. pil. prof. dr. hab. Zdzisławem Żarskim, w trakcie którego mechanikowi pokładowemu z czasów II wojny światowej, Szczepanowi Bolesławowi Wiśniewskiemu, nadano tytuł Honorowego Członka ŁKSL. Godność tę w imieniu Walnego Zgromadzenia ŁKSL nadał gen. Zdzisław Żarski,

- zorganizowanie w listopadzie 2003 roku konferencji naukowej pod patronatem JM. Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Jana Krysińskiego pt. „Łódź dla przemysłu lotniczego” w setną rocznicę powstania lotnictwa silnikowego,

- zorganizowanie w kwietniu 2008 roku pikniku lotniczego w Piotrkowie Tryb. połączonego z uczczeniem śmierci pioniera światowego spadochroniarstwa Węgra Eugeniusza Szyklay’a. Obchody oraz piknik zaszczyciły swoją obecnością między innymi: delegacja pilotów seniorów z Węgier, gen. bryg. senior lotnictwa Tadeusz Góra oraz delegacje z innych klubów seniorów lotnictwa z kraju,

- udział w obchodach 10lecia wprowadzenia wielozadaniowego samolotu F-16 do uzbrojenia Sił Powietrznych RP – Poznań-Krzesiny 2016,

- zorganizowanie obchodów 35-lecia, 40-lecia oraz 45-lecia Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa Dwie uroczystości zostały zilustrowane publikacjami książkowymi pt.: „35 lat Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa” autorstwa Kajetana Zakrzewskiego oraz pracy zbiorowej pt.: „Skrzydła Ziemi Łódzkiej. 1971-2011 40 lat Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa”,

- udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie sierpień 2018,

- udział w obchodach 100lecia Aeroklubu Polskiego – Poznań 2019,

- od kilku lat nasi członkowie czynnie uczestniczą w obchodach upamiętniających wydarzenia związane z martyrologią ludności i żołnierzy Ziemi Łódzkiej organizowanych przez władze miasta, wśród których są: Rocznica Bitwy o Anglię, Rocznica spalenia Więźniów Radogoszcza, Rocznica „Cudu nad Wisłą”

c) Sala Tradycji:

- 8 kwietnia 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Skrzydeł Ziemi Łódzkiej. W uroczystościach wzięli udział: Dowódca Sił Powietrznych, śp. gen. broni pil. Andrzej Błasik, dowódca 32. Bazy Lotniczej w Łasku płk pil. Władysław Leśnikowski, przedstawiciele władz miasta i garnizonu łódzkiego oraz członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Przecięcia wstęgi dokonali Dowódca SP gen. broni pilot Andrzej Błasik oraz Prezes ŁKSL płk w stanie spocz. pilot Alojzy Górny. 16 kwietnia Salę Tradycji zwiedził minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

Fakt ten tak został opisany w naszej Kronice.

IZBA TRADYCJI LOTNICZEJ

W dniu 8 kwietnia 2009 roku w naszym lokalu przy ul. Źródłowej 52 nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Tradycji Lotniczej. Pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Grzegorz Młoczek. Razem z Grzegorzem ciężko pracowali m.in.: koledzy Gawora, Palka, Smokowski, Fiszer, Wawryn, Zakrzewski, Górecki, Nowak, Altof, Flakiewicz, Olszewski.

Niestety nie nacieszyliśmy się zbyt długo tą lokalizacją. Ze względu na wyzbycie się majątku trwałego w postaci budynków przez Garnizon Łódzki musieliśmy przenieść salę. Gościny użyczył nam Aeroklub Łódzki, gdzie w jednym z pomieszczeń nieoceniony Grzegorz Młoczek urządził po raz kolejny Izbę Pamięci. Za włożony trud w zorganizowanie sali tradycji został wyróżniony przez Zarząd Klubu dyplomem i statuetką „Lotnika”. Od 2015 roku sala jest udostępniona do zwiedzania.

d) Inne wydarzenia:

- w grudniu 2002 ukazał się pierwszy numer naszego, klubowego miesięcznika NA PROSTEJ, którego redaktorem naczelnym był ś.p. kol. Wiesław Głowacki,

- w grudniu 2002 roku kolega Alojzy Górny został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

- opracowanie Hymnu ŁKSL, do którego muzykę skomponował profesor Zdzisław Szostak i Alojzy Górny. Słowa hymnu napisała poetka Ewa Rudnicka, na prośbę Wiesława Głowackiego ,

- w pierwszy majowy weekend 2003 r. członkowie Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Stowarzyszenia Lotniczego Aviators Society of Poland zorganizowali I Piknik Lotniczy na lądowisku w Aleksandrowie Łódzkim, w miejscu, gdzie od 1953 do 1961 r. funkcjonował Aeroklub Łódzki,

- w 2005 roku Tadeusz Kaczor, Honorowy Konsul Republiki Węgierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, członek ŁKSL, otrzymał tytuł Generała Brygady Gwardii Narodowej Republiki Węgierskiej. W tym samym roku dostąpił nadania zaszczytnego tytułu “Prior” Zakonu św. Jerzego przez Wielkiego Mistrza Zakonu św. Jerzego w Anglii,

- pod koniec sierpnia 2009 roku, staraniem Kajetana Zakrzewskiego, członka ŁKSL, przy wydatnej pomocy łódzkich spotterów z Klubu Lotniczego „Na Prostej” Andrzeja Amerskiego i Andrzeja Wrony, została zorganizowana wystawa fotografii lotniczej na ul. Piotrkowskiej z okazji 70 rocznicy wybuchu II w.ś.,

- w 2010 roku członkowie ŁKSL wzięli udział w obchodach 100-lecia powstania lotnictwa polskiego na Polu Mokotowskim w Warszawie. Uczestniczyli również w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej płk. pil. Romanowi Rypsonowi w Jedlnie,

- 27.11.2010 r. poczet sztandarowy klubu wraz ze sporą grupą członków ŁKSL wziął udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Tuszynie poświęconej katastrofie samolotu PLL LOT Li-2, który rozbił się 15 listopada 1951 roku w okolicach Tuszyna (wieś Górki Duże). Była to pierwsza powojenna katastrofa lotnicza z udziałem samolotu pasażerskiego,

- w 2012 współorganizowaliśmy, razem z Klubem Lotniczym „Na Prostej” obchody „STULECIA Skrzydeł Ziemi Łódzkiej”. Obchody rozpoczęły się w Łodzi w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Brzeźnej 5 czerwca. Następnie główne uroczystości miały miejsce w Bychlewie 19 września. Zakończenie nastąpiło w Porcie Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi 14 grudnia, w których udział wzięła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W zorganizowaniu obchodów wydatnie pomógł Prezes Portu Lotniczego im. W. Reymonta śp. Przemysław Nowak,

- w 75 rocznicę Bitwy o Anglię, ppłk w st. spocz. pil. Krzysztof Tuzikiewicz, w imieniu członków Tomaszowskiego Oddziału SSLW RP oraz Łódzkiego Klubu Lotniczego „Na Prostej” wręczył płk. w st. spocz. pil. Franciszkowi Kornickiemu pilotowi 162. eskadr lotniczej III/VI Dywizjonu Myśliwskiego „Lwowskiego” dioramę z modelem samolotu PZL P.7a. Na podarunku umieszczono tabliczkę z dedykacją:

„Obrońcy nieba nad Łodzią we wrześniu 1939r.

Zasłużonemu pilotowi Polskich Sił Powietrznych

PANU PUŁKOWNIKOWI FRANCISZKOWI KORNICKIEMU

z wyrazami szacunku

Lotnicy Ziemi Łódzkiej”.

Jednym z fundatorów dioramy był członek ŁKSL Andrzej Wrona. Poczet sztandarowy Zarządu Głównego SSLW RP reprezentowali: dowódca pocztu płk dypl. Andrzej Stobiecki, chorąży pocztu płk w st. spocz. pil. Jan Jąkała - członek ŁKSL oraz ppłk w st. spocz. pil. Krzysztof Tuzikiewicz,

- uhonorowanie „Złotym Krzyżem Zasługi” nadanym za zasługi na rzecz lotnictwa przez prezydenta RP A. Dudę naszemu koledze Grzegorzowi Młoczkowi – kustoszowi Sali Tradycji Lotniczej ŁKSL ,

- udział w prezentacji „Dzień Zawodowca” organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi – klasa o profilu Technik Eksploatacji Portów i Terminali

Tak w dużym skrócie przedstawia się nasza działalność. Ale najważniejsze cele określone w Statucie Stowarzyszenia, a realizowane od początku jego istnienia to:

- działanie na rzecz rozwoju lotnictwa,

- integrowanie społeczności lotniczej,

- utrzymanie więzi koleżeńskiej pomiędzy członkami Klubu w kraju i zagranicą,

- kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji polskiego lotnictwa oraz opieka nad obiektami i miejscami ważnymi dla historii lotnictwa.

Nasze Stowarzyszenie stałą opieką otacza kwatery lotników poległych we wrześniu 1939 roku na Cmentarzu Wojskowym Doły. W tej działalności społecznej, bez wątpienia, największe zasługi należą się Prezesowi ŁKSL, pilotowi wojskowemu Kampanii Wrześniowej 1939 roku, śp. Zygmuntowi Urbańskiemu.

Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa w czasie 50-letniej działalności współpracował i kontynuuje nadal współpracę z Aeroklubem Łódzkim, Portem Lotniczym im. W. Reymonta w Łodzi, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr-1 S.A., 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz Stowarzyszeniem Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask”, jak również z klubami oraz seniorami lotnictwa z Warszawy, Częstochowy, Gdyni - Babie Doły, Krakowa, Świdwina, Kętrzyna a także z przyjaciółmi z Węgier. Ci ostatni zaszczycili swą obecnością obchody 35-lecia w 2006 roku i 40-lecia w 2011 r. naszego Stowarzyszenia.

W grudniu 2012 roku podpisaliśmy porozumienie z Aeroklubem Łódzkim w ramach, którego Aeroklub udostępnił nam dwa pomieszczenia. W jednym z nich urządziliśmy salę tradycji, zaś drugie służy Zarządowi jako sekretariat. Można śmiało powiedzieć, iż wróciliśmy do korzeni, a wszystko to dzięki uprzejmości i przychylności ówczesnej Dyrektor AŁ pani Agnieszki Hibner. Od 2015 Aeroklub udostępnił nam również swoją salę wykładową, w której możemy organizować comiesięczne spotkania członkowskie.

Dziękujemy im za zrozumienie naszych potrzeb, pomoc w realizacji zadań statutowych naszego Klubu oraz wyrozumiałość i cierpliwość.

Szczególne względy ze strony naszego Klubu należą się Klubowi Lotniczemu „Na Prostej” i jego nieodżałowanemu Prezesowi – Wieśkowi Głowackiemu za naszą lotniczą gazetkę. Brakuje nam Wieśka i brakuje gazety „Na Prostej”.

Tak powstanie gazety „Na Prostej” zostało opisane w naszej kronice:

„Z inicjatywy seniora lotnictwa, Wiesława Głowackiego, wspieranego umiejętnościami komputerowymi Jolanty Miszteli powstała pierwsza łódzka gazeta zajmująca się lotnictwem w naszym regionie i nie tylko - było to w grudniu 2002 r. W tworzeniu naszej gazety nieoceniony wkład wnieśli seniorzy lotnictwa: Kajetan Zakrzewski i Karol Gawora.-”….


Kończąc swoje wystąpienie Prezes ŁKSL przypomniał imiona i nazwiska tych członków, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 6ciu lat.

… „- Od ostatnich uroczystości, czyli obchodów 45-lecia ŁKSL do chwili obecnej (w ciągu sześciu lat) odeszli od nas:

- Czesław Bil, Włodzimierz Denysz, Alfred Domke, Leon Gajga, Karol Gawora, Jan Górecki, Marian Kotlicki, Antonii Kurczaba, Edward Ligocki, Kazimierz Olszewski, Henryk Palka, Jan Pietrzak, Włodzimierz Prorok, Bogdan Szmidt, Marek Smokowski, Kajetan Zakrzewski, Stanisław Żak,

- w tym miejscu chcielibyśmy pożegnać kolegę Macieja Jaśkiewicza instruktora spadochronowego, instruktora pilota szybowcowego i samolotowego, członka AŁ, tu się wyszkolił a następnie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej, gdzie był m.in. szefem wyszkolenia, który zginął tragicznie wraz z narzeczoną w katastrofie lotniczej 3 września w Piotrkowie Trybunalskim. Właśnie dzisiaj oboje spoczną na cmentarzu przy Ogrodowej w Łodzi.

Proszę o uczczenie wszystkich członków ŁKSL, sympatyków Klubu oraz lotników, techników i mechaników związanych z ziemią łódzką, którzy odeszli na wieczną chwałę, minutą ciszy. Proszę o powstanie, cześć ich pamięci.........Dziękuję.”…

Po wystąpieniu Prezesa głos zabierali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podkreślali znaczącą rolę seniorów w kształtowaniu w społeczeństwie łódzkim pamięci o lotnikach, mechanikach lotniczych związanych z Łodzią i Ziemią Łódzką. Następnie na ręce Prezesa zostały złożone dyplomy upamiętniające 50tą rocznicę powstania naszego Klubu.

Po wystąpieniach nadszedł czas na część artystyczną, którą przygotowała młodzież Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2. Następnie goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek przy kawie i herbacie.

Ostatnim akcentem piątkowych uroczystości była prezentacja Sali Tradycji ŁKSL, która mieści się w budynku Aeroklubu Łódzkiego przy ul. Gen. St. Maczka 36. Salę odwiedzili seniorzy z Warszawy i Poznania. Wizytę podsumował wpis w Księdze Pamiątkowej Klubu złożony przez naszych przyjaciół z Warszawy i Poznania.


Andrzej Wrona122 views0 comments

Comentarios


bottom of page